Jak jsme vyladili e-shop České televize k růstu objednávek o 225%

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Shoptet administrace

Počet objednávek

301 %

PNO

-86 %

Zvýšení tržeb produktů

225 %

Nárůst konverzního poměru

38 %

E-shop České televize

Představení České televize

Česká televize, veřejnoprávní vysílatel v srdci České republiky, je známá svou bohatou historií a významným postavením na mediálním trhu. Od svého založení se stala nejen stěžejním pilířem české kultury, ale také důležitým hráčem v informačním a vzdělávacím prostoru. Její televizní kanály nabízejí širokou škálu obsahu - od zpravodajství a dokumentárních pořadů až po hrané seriály a filmy. Česká televize je symbolem důvěryhodnosti a kvality, reflektující potřeby a očekávání české společnosti.

V rámci rozšiřování své nabídky a posilování vazby s diváky zavedla Česká televize e-shop - eshop.ceskatelevize.cz. Tento digitální obchod představuje inovativní rozšíření jejich služeb. Nabízí široký sortiment produktů, od DVD s oblíbenými seriály a filmy až po propagační předměty a knihy. E-shop slouží nejen jako platforma pro prodej, ale také jako nástroj pro hlubší zapojení diváků a podporu brandu České televize. Tento krok ukazuje, jak se tradiční mediální dům může přizpůsobit digitální éře a rozšířit svůj dosah za hranice tradičního vysílání.

E-shop pro Českou televizi na platformě Shoptet.

Cíle Případové Studie

Cílem této případové studie je prozkoumat a představit úspěšnou strategii a implementaci online marketingu pro e-shop České televize. Zaměříme se na to, jak byly marketingové techniky a digitální nástroje využity k zvýšení povědomí o e-shopu, zlepšení prodejů a posílení vztahu s diváky.

Studie bude sloužit jako příklad efektivního využití online marketingových strategií v rámci veřejnoprávního sektoru a ukáže, jak inovativní přístupy mohou transformovat tradiční média a rozšířit jejich působnost na digitální platformy.

Zároveň tato studie představí klíčové výzvy, kterým Česká televize v procesu digitalizace čelila, a jak byly tyto překážky překonány. Důraz bude kladen na detailní analýzu marketingových strategií, které byly přijaty, a jejich dopadu na celkový výkon e-shopu. Cílem je poskytnout ucelený pohled na to, jak lze efektivně propojit mediální obsah s online prodejem a jak to může přinést hodnotu jak pro organizaci, tak pro její diváky.

Tato případová studie se stane příkladem pro ostatní mediální domy a organizace, které hledají inspiraci a návod, jak efektivně integrovat online marketing do svého podnikání a jak využít digitální platformy k posílení své značky a prohloubení vztahu se svými zákazníky.

Výchozí stav e-Shopu České televize před marketingovou intervencí

Před zahájením spolupráce s naší marketingovou agenturou stál e-shop České televize na prahu velkých výzev. Bylo třeba identifikovat a vyřešit několik klíčových problémů, které bránily plnému využití jeho potenciálu.
Analýza problémů a výzev
Prvním krokem byla důkladná analýza stávající situace e-shopu. I přes silnou značku České televize a široký sortiment produktů byl e-shop čelící nízkému povědomí mezi potenciálními zákazníky. Navíc, e-shop trpěl nedostatečnou optimalizací pro vyhledávače (SEO), což vedlo k omezené viditelnosti v online prostředí.
Další výzvou byla nízká konverzní míra. Přestože e-shop přitahoval určitý počet návštěvníků, mnozí z nich neuskutečnili nákup. Tento problém byl částečně způsoben neintuitivním uživatelským rozhraním a komplikovaným procesem nákupu.
Potřeba integrace s moderními marketingovými strategiemi
Bylo jasné, že pro dosažení lepších výsledků bude potřeba integrace moderních marketingových strategií. E-shop České televize potřeboval zlepšit svou online přítomnost, zvýšit povědomí o svých produktech a efektivněji cílit na potenciální zákazníky. To vyžadovalo nejen zlepšení SEO, ale také využití placené online reklamy, včetně PPC kampaní a marketingu na sociálních sítích.
Základ pro přijetí marketingových opření
Tato analýza výchozího stavu e-shopu byla zásadní pro stanovení dalších kroků. Stanovili jsme, že klíčové oblasti pro zlepšení zahrnují nejen technické aspekty e-shopu, ale i celkovou marketingovou strategii. Bylo nezbytné přijmout komplexní přístup zahrnující vylepšení uživatelského zážitku, zvýšení efektivity reklamních kampaní a posílení brandingu a komunikace e-shopu.
Z těchto poznatků vychází naše případová studie, která se dále soustředí na procesy a strategie, jež byly přijaty pro překonání těchto výzev a transformaci výkonu e-shopu České televize. Případová studie poskytne ucelený pohled na to, jak bylo možné přeměnit potenciální slabiny na silné stránky a vytvořit z e-shopu dynamický a úspěšný online prodejní kanál.

Stanovení cílů pro marketing e-shopu České televize

Po detailní analýze výchozího stavu e-shopu České televize jsme se zaměřili na stanovení konkrétních cílů pro naši marketingovou kampaň. Hlavním cílem bylo přeměnit výzvy, se kterými e-shop čelil, na příležitosti pro růst a zlepšení.
Specifikace cílů
1. Zvýšení povědomí o e-shopu
Hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o e-shopu České televize mezi cílovou skupinou. Chtěli jsme dosáhnout širšího publiku a informovat potenciální zákazníky o unikátním sortimentu produktů dostupných na e-shopu.
2. Optimalizace konverzní míry
Dalším klíčovým cílem bylo zlepšit konverzní míru e-shopu. To zahrnovalo zefektivnění nákupního procesu, zlepšení uživatelského zážitku na webu a odstranění překážek v nákupním procesu.
3. Vylepšení SEO a online viditelnosti
E-shop potřeboval zlepšit svou pozici ve vyhledávačích, aby přitáhl více organického provozu. Cílem bylo optimalizovat web pro vyhledávače (SEO), aby se zvýšila jeho online viditelnost a dosah.
Zefektivnění PPC Kampaní a Marketingu na Sociálních Sítích
Využití placeného reklamního prostoru a sociálních médií bylo klíčové pro dosažení rychlejšího a efektivnějšího oslovování cílové skupiny. Cílembylo vytvořit cílené a přesvědčivé reklamní kampaně, které by zaujaly a přilákaly potenciální zákazníky.
4. Měření a analýza výkonu
Pro zajištění trvalého úspěchu bylo nezbytné pravidelně sledovat, měřit a analyzovat výkon e-shopu. Cílem bylo použít data k neustálému vylepšování a přizpůsobování marketingových strategií.
Očekávané výsledky a KPI
K dosažení těchto cílů bylo důležité stanovit konkrétní KPIs (klíčové ukazatele výkonnosti). Mezi tyto KPIs patřily zvýšení celkového počtu návštěvníků webu, zlepšení konverzní míry, zvýšení prodejů a lepší pozice ve vyhledávačích. Dále jsme sledovali metriky, jako jsou náklady na akvizici zákazníka (CAC), hodnota doživotního zákazníka (CLV) a návratnost investic (ROI) z našich marketingových aktivit.

Tato případová studie se detailně věnuje tomu, jak byly tyto cíle dosaženy prostřednictvím specifických marketingových strategií a jaký dopad měly na celkový úspěch e-shopu České televize.

Implementace strategie a inovací

Po pečlivém stanovení cílů pro zlepšení marketingového výkonu e-shopu České televize jsme se pustili do fáze implementace. Tato fáze zahrnovala řadu klíčových akcí a inovací, které byly zaměřeny na dosažení stanovených cílů.
Detailní popis implementovaných strategií

1. Webová optimalizace a SEO
Začali jsme s komplexní revizí webové stránky e-shopu, abychom zajistili její optimalizaci pro vyhledávače a zlepšili uživatelský zážitek. To zahrnovalo vylepšení rychlosti načítání stránek, zlepšení mobilní responzivity a optimalizaci obsahu pro klíčová klíčová slova.

2. Tvorba a správa efektivních PPC kampaní
Implementovali jsme řadu cílených PPC (Pay-Per-Click) kampaní, které byly navrženy tak, aby oslovily potenciální zákazníky na základě jejich vyhledávání a chování online. Kampaně byly pravidelně analyzovány a optimalizovány pro dosažení nejvyšší možné ROI.

3. Využití sociálních médií
Vytvořili jsme silnou přítomnost e-shopu na sociálních sítích, kde jsme zavedli strategii obsahu zaměřenou na zapojení a interakci s cílovou skupinou. Sociální média byla využita pro propagaci produktů, sdílení speciálních nabídek a budování komunity kolem značky Česká televize.

4. Sledování a analýza dat
Implementovali jsme pokročilé nástroje pro sledování a analýzu dat, které nám umožnily neustále monitorovat výkon kampaní a webu. Díky tomu jsme byli schopni rychle reagovat na změny trhu a přizpůsobovat strategie podle aktuálních trendů a chování zákazníků.

5. Personalizovaný E-mail marketing
Rozvíjeli jsme e-mailové marketingové kampaně s cílem udržet zákazníky zapojené a informované o novinkách a akcích e-shopu. Personalizace obsahu a segmentace zákazníků byly klíčové pro zvyšování otevíracích a klik hodnot e-mailů.

6. Inovace v obsahové strategii
Vytvořili jsme atraktivní a hodnotný obsah, který reflektoval značku České televize a zároveň byl atraktivní pro cílovou skupinu. Zaměřili jsme se na tvorbu obsahu, který byl nejen informativní, ale také zábavný a angažující.
Výsledek implementovaných strategií
Díky těmto implementovaným strategiím jsme byli schopni zaznamenat významný nárůst návštěvnosti webu, zvýšení konverzní míry a celkové zlepšení online přítomnosti e-shopu České televize. Případová studie dále detailně zkoumá, jak tyto strategie přispěly k dosažení cílů stanovených v bodě 3 a jaký dopad měly na celkový obchodní výkon e-shopu. Tento přístup k implementaci marketingových strategií ukazuje, jak je možné efektivně kombinovat různé digitální marketingové techniky a nástroje pro dosažení cílů a zlepšení výkonu e-commerce webu.

Výsledky a měření úspěchu

Po implementaci komplexních marketingových strategií pro e-shop České televize bylo klíčové zhodnotit dosažené výsledky a měřit úspěšnost kampaně. Tento článek se zaměřuje na výsledky, kterých jsme dosáhli, a na metody, jakými jsme tyto výsledky měřili.
Prezentace konkrétních výsledků

1. Zvýšení návštěvnosti e-shopu
Po zavedení SEO optimalizace a efektivních PPC kampaní jsme zaznamenali významný nárůst návštěvnosti e-shopu. Počet unikátních návštěvníků se zvýšil o 155 % ve srovnání s obdobím před zahájením kampaně.

2. Zlepšení Konverzního poměru
V důsledku zlepšení uživatelského rozhraní a zjednodušení nákupního procesu došlo k významnému zvýšení konverzní míry. Konverze se zvýšila o 38 %, což přímo ovlivnilo prodejní čísla a celkové tržby.

3. Zvýšení online viditelnosti
Díky optimalizovanému obsahu a cíleným reklamám jsme dosáhli lepších pozic ve vyhledávačích, což vedlo k dalšímu zvýšení organického provozu a lepší online viditelnosti e-shopu.
Měření úspěchu a hodnocení
Pro měření úspěchu kampaně jsme používali několik metrik:

Analytika e-shopu: Sledovali jsme metriky jako jsou počet návštěv, doba strávená na webu, míra odchodu (bounce rate) a cesty uživatelů na webu.

Konverzní poměr: Měřili jsme procento návštěvníků, kteří provedli nákup nebo jinou žádoucí akci na webu.

Návratnost investic (ROI): Vypočítali jsme ROI pro různé marketingové kanály, aby se určila nejefektivnější strategie pro investice do reklamy a marketingových aktivit.

Reakce na kampaně: Hodnocení odezvy na jednotlivé marketingové kampaně, včetně PPC a sociálních médií, pro zjištění, které přístupy rezonovaly nejvíce s cílovým publikem.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Sledování specifických KPI jako jsou náklady na akvizici zákazníka (CAC), hodnota zákazníka (CLV) a další relevantní metriky.
Závěry a doporučení pro budoucnost
Výsledky naší marketingové kampaně pro e-shop České televize ukazují, že komplexní a dobře promyšlená online marketingová strategie může mít pozitivní dopad na online prodej a značku. Zkušenosti získané z této kampaně nám poskytují cenné informace pro další marketingové aktivity a ukazují potřebu neustálého monitorování a přizpůsobování strategií v dynamickém digitálním prostředí.

Tento případ zdůrazňuje význam integrace různých marketingových kanálů a technik pro dosažení synergií a maximalizaci celkového výkonu e-commerce platformy. Výsledky a získané poznatky poskytují skvělý základ pro další rozvoj a inovace v oblasti online marketingu pro e-shop České televize.

Analýza a vyhodnocení marketingové kampaně pro e-shop České televize

Po provedení marketingové kampaně pro e-shop České televize bylo nezbytné provést důkladnou analýzu a vyhodnocení výsledků. Tento článek se zaměřuje na to, jak byly různé aspekty kampaně analyzovány, jaké byly zjištěné klíčové faktory úspěchu a jaká byla identifikována možná zlepšení.
Podrobná analýza realizovaných služeb

1. Webová optimalizace a SEO
Analýza ukázala, že zlepšení SEO a webové optimalizace mělo významný dopad na zvýšení organického provozu. Výsledky ukázaly zlepšení ve vyhledávacích pozicích pro klíčová klíčová slova.

2. PPC kampaně
PPC kampaně byly analyzovány z hlediska návratnosti investic a konverzních sazeb. Zatímco některé kampaně byly vysoce účinné, jiné vykazovaly prostor pro zlepšení ve výběru klíčových slov a cílení.

3. Využití sociálních médií
Analýza sociálních médií odhalila silnou zapojenost uživatelů s obsahem značky. Zároveň byly identifikovány příležitosti pro lepší segmentaci a personalizaci obsahu.

4. E-mail marketing
E-mailové kampaně byly hodnoceny na základě metrik, jako jsou otevírací a klik hodnoty. Bylo zjištěno, že personalizace a časování odeslání měly klíčový vliv na úspěšnost.
Identifikace klíčových faktorů úspěchu

1. Integrace multi kanálů
Jedním z klíčových faktorů úspěchu byla schopnost integrovat různé marketingové kanály (SEO, PPC, sociální média) a vytvořit konzistentní a soudržnou marketingovou strategii.

2. Pochopení cílové skupiny
Důkladné pochopení cílové skupiny e-shopu České televize umožnilo vytvoření přesně cílených a relevantních marketingových zpráv, které rezonovaly s potenciálními zákazníky.

3. Optimalizace na základě dat
Průběžné shromažďování a analýza dat z různých zdrojů umožnila rychle identifikovat oblasti pro zlepšení a efektivně optimalizovat kampaně.

Tato analýza a vyhodnocení poskytuje cenné informace, které nám umožňují neustále zlepšovat marketingové strategie a přizpůsobovat se měnícím se trendům a potřebám trhu. Závěry z této studie budou sloužit jako důležitý zdroj pro plánování a realizaci budoucích marketingových kampaní pro e-shop České televize i pro další projekty.

E-shop pro Českou televizi na platformě Shoptet.

E-shop pro Českou televizi na platformě Shoptet

Pro našeho významného klienta Českou televizi, jsme implementovali e-shop na platformě Shoptet. Z původního e-shopu jsme migrovali kategorie, produkty i zákazníky a tvořili propojení na logistického partnera Supraphon.

"Doporučení od České televize pro Galandr.com"

"Ve spolupráci s digitální agenturou Galandr.com jsme v České televizi dosáhli významného zlepšení v online marketingu našeho e-shopu. Galandr.com prokázala mimořádnou schopnost vyladit naše marketingové strategie, což vedlo k výraznému nárůstu prodeje a lepší angažovanosti zákazníků. Speciální ocenění si zaslouží jejich práce na SEO, PPC kampaních a efektivním využití sociálních sítí, což bylo klíčové pro rozšíření našeho online dosahu. Díky Galandr.com jsme viděli výrazné zlepšení ve výkonnosti našeho e-shopu. Doporučujeme Galandr.com jako experta v oblasti online marketingu, jejichž práce významně přispěla k našemu obchodnímu úspěchu.”

Ing. Andrea Poborská, project manager, Česká televize
+301%
Objednávek
-86%
PNO

"Super spolupráce a ochota dělat nadstandardní úpravy"

"Pro implementaci Shoptetu jsme vybrali agenturu Galandr.com. Spolupráce od začátku probíhala přesně podle našich představ. Chválím ochotu i maximální nasazení a vřele doporučuji."

Ing. Pavel Korec, marketing, Rudolf Jelínek, a.s.
2
Implementace Shoptetu
3100
Migrovaných produktů

Efektivní marketing a přátelské spolupráce

"Jsme šťastní, že jsme díky doporučení začali spolupracovat se společností Galandr communication s.r.o.. Vyzkoušeli jsme mnoho jiných agentur a proto víme, že najít ideální online marketingovou agenturu je vcelku oříšek. Díky Galandr communication s.r.o. náš e-shop stále roste. Děkujeme Jirko a velké dík také směřujeme na Vašeho kolegu Davida Hubáčka, který nás má pod svými křídly ;-)."

Karel a Any, Eshopat.cz
8
Let spolupráce
14x
Lepší návratnost investic

Máte dotaz na naše služby nebo nás třeba chcete vyzkoušet v tendru?

Pošlete nám vaši představu a požadavky. My se vám do 24 hodin ozveme zpátky.